بایگانی برچسب برای: قوانین حضانت و ارث

قوانین حضانت و ارث

قوانین حضانت و ارث

قوانین حضانت و ارث چیست؟ حضانت به معنی نگه داری و تربیت فرزند است ، مطابق با قانون مدنی ، حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد ، از این رو والدین بدون دلیل موجه نمی توانند از این تکلیف سر باز زنند و از سوی دیگر دادگاه نیز بدون هیچ دلی…