بایگانی برچسب برای: خسارت دیرکرد

دیرکرد در تحویل ساختمان

دیرکرد تحویل ساختمان چه عواقبی خواهد داشت؟

تاخیردرانجام تعهد تحویل ساختمان چه عواقبی دارد؟    از دعاوی که در مورد قرارداد ها ممکن است به وجود بیاید، دیرکرد تحویل ساختمان می باشد. تحویل ساختمان نیز یکی از مفاد قراردادهای خرید و فروش ملک می باشد. در صورتی که انجام تعهد، تاخیر داشته باشد، ط…