اظهارنامه مطالبه وجه چک

اظهارنامه مطالبه وجه

 نمونه های مطالبه طلب یا چک به چه صورتی تدوین می شود؟

متن اصلی این مقاله در خصوص نمونه اظهارنامه وجه است و دو نمونه اظهارنامه مطالبه برای طلب و چک می تواند نمونه های بازر آن را بیان نماید، در واقع در این نمونه ها طلب درخواستی به صورت وجهی بوده و در نوشتن آن باید ریز موارد به صورت شفاف برای وضوح درخواست بیان شود.

اولین نکته در خصوص علت نوشتن اظهارنامه همراه با جزئیات لازم برای درخواست طلب است، زمانی که مطالبه گر بتواند خواسته خود را به طور صریح و دقیق به فرد مخاطب خود بیان نماید، می توان گفت که اظهارنامه به صورت رسمی و شفاف بیان شده است.

جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید

نکته بعدی که نکته مهمی نیز به شمار می رود آن است که جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید

به عنوان مثال زمانی که مبلغ چکی را از شخصی طلب دارید باید بتوانید تمام جزئیات آن را به درستی بیان نمایید از جمله نام صادر کننده چک، شماره چک، نام بانک و شعبه آن، مبلغ و تاریخ آن و در برخی موارد تاریخ سر رسید چک هم نیاز است که قید شود.

چنانچه بتوانید تمامی جزئیات طلب خود را بیان نمایید می توانید خسارت یا هزینه ای که در اثر عدم پرداخت آن از سوی مخاطب برای شما ایجاد شده است را نیز ذکر کرده و اهمیت موضوع طلب خود را به صورت آشکار در متن اظهار نامه بیان کنید.

با این کار مراجع قانونی درگیر با اظهارنامه را نسبت به موضوع خود آگاه کرده و ترتیب اثر آن نیز با سرعت بهتری انجام خواهد گرفت.

در ذیل سه نمونه اظهار نامه مطالبه وجه به صورت تصویر آمده است که مورد اول مربوط به مطالبه وجه چک، مورد دوم مربوط به مطالبه طلب، و مورد سوم نیز مربوط به مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه چک متعلق به شرکت است.

همان طور که در متن مقاله به آن اشاره شد، اظهار نامه برای درخواست مطالبات استفاده می شود و در زمانی که مخاطب طلب مطالب گر را نداده باشد، به لحاظ قانونی از سوی مطالبه گر دنبال می شود.

در خصوص چک بلا محل نیز نوعی اظهارنامه مطالبه وجه باید از سوی مطالبه گر تدوین و ارسال شود تا براساس قوانین بتوان طلب را به وی برگرداند

البته خاطر نشان می شود که در صورت حتی یک چک نیز، مطالبه گر می تواند طلب خود را به صورت اظهارنامه ارسال کند و در صورت داشتن چندین چک می توان گفت که شخص مخاطب یک مجرم قانونی و بدهکار محسوب می شود.

در واقع چک بلا محل، چکی است که مطالبه گر از شخص مخاطب خود در قبال وجه پرداختی خود دریافت کرده است و در موعد مقرر در چک، مطالبه گر به بانک مذبور مراجعه کرده و در آن زمان متوجه می شود که پولی در حساب چک نیست و صحت امر را متصدی بانک به وی اعلام می دارد، در این زمان است که اظهارنامه مطالبه وجه از سوی مطالبه گر تدوین و ارسال خواهد شد.

شرایط قانونی در ارسال اظهار نامه چیست و به چه نکاتی پرداخته می شود؟

زمانی که فرد مطالبه گر برای مطالبه وجه خود از اظهارنامه استفاده می کند باید شرایطی را داشته باشد و بدون آن شرایط، اظهارنامه وی هیچ رسمیتی نخواهد داشت، در این بخش قصد داریم شرایط پنجگانه موضوع اظهارنامه را به صورت واضح برای شما بیان نماییم. این شرایط عبارت هستند از:

هویت اصلی از سوی اظهار کننده باید بیان گردد:به لحاظ قانونی، هر شخصی که مدعی حق، طلب یا وجهی است باید هویت شخصی خود را به صورت دقیق به اطلاع مسئول دایره اظهارنامه هویت برساند، برای اثبات هویت نیاز به ارائه شناسنامه،کارت ملی و غیره خواهد بود.

با تحویل مدارک شناسایی به مسئول اظهارنامه هویتی می توان ادامه روند اظهارنامه را در پیش گرفت، اما غیر از شخص اصلی مطالبه که مدعی حق است، وکیل یا نماینده قانونی وی و یا قیم و ولی فرد مدعی نیز می تواند اظهار نامه را تحویل مسئول دایره اظهارنامه هویت بدهد.

در این زمان علاوه بر مدارک هویتی فرد مدعی حق باید مدارکی دال بر تأیید سمت نماینده قانونی فرد مدعی نیز به مسئول دایره اظهار نامه تحویل گردد،با تحویل مدارک شناسایی فرد مدعی و نماینده قانونی وی می توان ادامه فرآیند اظهارنامه مطالبه را دنبال کرد.

تمبر هزینه قانونی جهت ابطال آن باید استفاده شود:

برای رسمیت داشتن اظهارنامه بعد از تدوین آن باید یک تمبر با تعرفه قانونی و به تعداد درخواستی طبق بند ۱۸ ماده ۳۰ قانون وصول روی برگ اظهار نامه ابطال گردد، در واقع می توان گفت هزینه این تمبر بسیار اندک بوده و تنها برای مصارف دولتی و برخی درآمد های دولتی مصرف خواهد شد.

کل متن اظهار نامه باید مطابق با قوانین تدوین اظهار نامه باشد:
متن اظهارنامه باید به گونه ای نوشته شود که مطالبه ای در آن به صورت شفاف قید شود، در صورتی که متن اظهارنامه به گونه ای باشد که منافات با اخلاق اسلامی و عرفی باشد و خارج از ادب و شأن و منزلت انسانی باشد به هیچ عنوان رسمیت نخواهد داشت.

از این رو می توان گفت متن اظهار نامه با توجه به آن که مخاطب را برای احقاق حق مطالبه گر فرا می خواند باید به شکل مطالبه ای باشد که معمولاً وجه، طلب یا چکی است که باید پرداخت گردد

در غیر این صورت اداره ثبت یا دفتر دادگاه هیچ وظیفه ای برای قانونی شمردن اظهارنامه نخواهند داشت و دلیلی بر پا فشاری مطالبه گر نیز وجود نخواهد داشت.

اظهار نامه همراه با تمام پیوست های قانونی آن باید تقدیم شود:

بعد از قانونی بودن اظهار نامه باید سه نسخه از آن را تهیه شود، یک نسخه برای واحد بایگانی دایره اظهارنامه، برگ دوم برای فرد مخاطب یا همان اظهار شونده و برگ سوم هم برای خود اظهار کننده باید باشد، در واقع به همراه سه برگ کپی شده، به ارائه مدارک و پیوست هایی هم نیاز است تا همراه با مأمور ابلاغ به مخاطب یا اظهار شونده ارسال گردد.

این امکان وجود دارد که در مکان اقامت مخاطب، مأمور ابلاغی نباشد در این صورت بایستی اظهارنامه با پست سفارشی برای مخاطب اظهارنامه ارسال شود، برگ های اظهار نامه به همراه پیوست ها با یک قبض رسید دال بر ابلاغ اظهار نامه برای مخاطب اظهار نامه محسوب می شود.

نکته مهم بعدی آن است که در صورتی که مطالبه گر دو یا چند نفر باشد می بایست تمام موارد به علاوه دو نسخه آن به مخاطب ابلاغ شود.

سند، مال یا وجه بر اساس مطالبه وجه باید تقدیم و تسلیم شود:

در قانون مدنی ماده ۱۵۷ در ادامه ماده ۱۵۶ اظهار نامه بیان می دارد که اظهار نامه مشعر به تسلیم وجه، سند یا مال باید از سوی اظهارکننده مطالبه گر به دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد ارائه گردد.

مراجع قانونی ذی ربط بعد از تسلیم وجه یا مال و سند طرفین را متعهد به برقراری ابلاغ و پیگیری آن می نمایند.

با شرایط بیان شده در فوق می توان اظهار نامه را به مراجع ذی ربط تحویل داد و در قبال آن قانونی بودن و رسمیت اظهار نامه را در پیش گرفت و به مطالبه خود دست یافت

هر چند ممکن است این کار اندکی وقت و هزینه را برای مطالبه گر در بر داشته باشد ولی بهترین راه برای اخذ حق و مطالبه محسوب می شود، اظهارنامه با مطالبه مالی و تعدد آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و می تواند به صورت قانونی پیگیری شود.

برای ارسال اظهار نامه مراحلی وجود دارد که در صورت انجام آن مراحل می توان اظهار نامه را به شیوه قانونی پیگیری نمود، مراحل اظهار نامه برای تمامی اظهار نامه ها صادق است و به مورد خاصی مربوط نمی شود

و تمامی اظهار نامه ها را پوشش می دهد، در حقیقت مراحل ارسال برای تمام اظهار نامه ها یکسان است و هیچ تفاوتی وجود ندارد، مراحل ارسال اظهار نامه عبارت هستند از:

  مرحله اول:

وارد شدن به سامانه خدمات الکترونیک قضایی اول نیاز الزامی برای ارسال اظهار نامه است.

در مرحله اول با توجه به نیاز جامعه فناوری امروز، دفاتر الکترونیک قضایی زیادی در هر شهر وجود دارد که خدمات مربوط به دادخواهی و دادگاهی را انجام می دهند.

سایت این سامانه نیز در اینترنت بارگذاری شده است اما باید در یک مرحله نیاز به مراجعه به دفتر قضایی دارد و مراحل بعدی از طریق شماره پیگیری توسط مطالبه گر امکان پذیر است.

در سامانه خدمات الکترونیک قضایی نیاز است که در صفحه سامانه گزینه ارائه و پیگیری اظهار نامه را انتخاب نمایید و پس از آن نیز دو گزینه جستجو و تقدیم اظهار نامه را انتخاب نمایید.

مرحله دوم:

در این مرحله برای ثبت اظهار نامه باید روی گزینه تقدیم اظهار نامه رفته و در منوی راست آن گزینه ثبت و اصلاح اظهار نامه را انتخاب کنید

توجه داشته باشید گزینه ثبت به رنگ سبز بوده و برای اولین بار به عمل ثبت نیاز دارد و در موارد بعدی ممکن است اصلاحی انجام شود.

مرحله سوم:

 

مرحله نهایی است که اظهار نامه ارسال می شود، در این مرحله قید می شود که شخص مدعی حق و مطالبه خود فرد مطالبه گر است ، در صورتی که شخص نماینده یا قیم و یا وکیل قانونی وی این اظهار نامه را ارسال می کند باید در بخش مربوطه مشخصات وی تکمیل گردد.

با انجام مراحل فوق، درخواست ارسال اظهار نامه خود را به صورت قانونی به سامانه خدمات الکترونیک قضایی کل کشور معرفی کرده اید و بعد از این با مراجعه به سایت سامانه در زمان مقرر می توانید ابلاغیه های آمده را به درستی مطالعه و برای دریافت حق خود اقدام لازم را انجام دهید

به عبارت دیگر سامانه خدمات الکترونیک قضایی، کل وضعیت ارسال، ابلاغ و حتی رؤیت اظهار نامه را همراه با جزئیات و متن اصلی اظهار نامه به اطلاع مطالبه گر می رساند.

آیا دریافت اظهار نامه نیاز به ارسال پاسخ دارد و به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در دنیای الکترونیکی امروز، بسیاری از امورات زندگی افراد نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود، از این رو این سئوال ممکن است ذهن مخاطبان را به خود مشغول دارد که آیا نیازی هست که با دریافت یک اظهار نامه، پاسخ خود را ارسال نماییم.

پاسخ سئوال فوق با این تشریح بیان می شود که به همان ترتیبی که ارسال اظهار نامه اختیاری است پاسخ به آن نیز اختیاری بوده و شخص می تواند در زمان دریافت اظهار نامه به ان پاسخ بدهد یا ندهد.

آیا دریافت اظهار نامه نیاز به ارسال پاسخ دارد و برای ارسال پاسخ چه نکاتی را باید توجه کرد؟

در صورت که به می خواهد به آن پاسخ دهد می تواند با جمله ای کوتاه آن را پاسخ دهد، در گذشته که مأمور ابلاغ اظهار نامه برای تحویل اظهار نامه به محل اقامت اظهار شونده مراجعه می کرد این امکان وجود داشت که در همان لحظه پاسخ آن نیز ارسال گردد آن هم در حضور مأمور ابلاغ و به صورت کتبی در برگه اظهار نامه.

در شرایط فعلی و در دنیای امروز که دنیای الکترونیک است می بایست از همان سامانه خدمات الکترونیک قضایی در سمت چپ اظهار نامه پاسخ خود را ارسال نمایید

توصیه مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که در زمان ارسال پاسخ به اظهار نامه حتماً قید نمایید اظهار نامه شماره … مورخ …، این نکته باعث می شود که تداخلی برای پاسخ به اظهار نامه های بعد ایجاد نشود و سنخیت اصلی پاسخ به اظهار نامه مورد نظر شما به درستی رعایت گردد.

نکات نوشتاری در تدوین اظهارنامه مطالبه وجه چیست و تا چه اندازه اهمیت دارد؟

در نوشتن متن اظهار نامه باید به نکات نوشتاری توجه ویژه نشان داد زیرا اهمیت کلام نوشتاری تا حدی است که شأن و شخصیت مطالبه گر را بیان می دارد

در این بخش برخی نکات در نوشتن اظهار نامه را برای شما بیان می کنیم تا در زمان نیاز بتوانید یک اظهار نامه خوب و رسمی تهیه نمایید. این نکات عبارت هستند از :

در متن اظهار نامه باید نسبت به موضوع کاملاً آگاه بوده و تمام شرایط، مستندات و ملزومات آن را به درستی بیان نمود، اگر نسبت به موضوعی آگاهی کامل نداشته باشید ممکن است با مشکل مواجه شوید.

در صورت اطمینان از موضوع بهتر است تمام جزئیات را بیان کنیم، به عنوان مثال اگر چک یا سر رسید های حقوقی و تعهدی است را به طور صریح بیان نمایید.

سعی کنید کل متن اظهار نامه به صورت الفاظ رسمی باشد و از نوشتن الفاظ عامیانه خودداری نمایید.
توصیه می شود در بخش پایانی اظهار نامه با صراحت بیان نمایید که در صورت قصور یا عدم اقدام و همکاری لازم به انجام اقدامات قانونی و مقتضی اقدام خواهید کرد و بیان کنید که خسارات وارده به طور رسمی قابل مطالبه هستند.

در صورتی که بخواهید به همراه اظهار نامه پیوست یا سندی را ارسال نمایید توصیه می کنیم نام دقیق آن پیوست را در متن اصلی اظهار نامه بیاورید تا به این صورت به رسمیت شناخته شدن اظهار نامه خود شکل قانونی بدهید

به عنوان مثال در زمان مطالبات ملکی ارسال سند مالکیت به همراه قبوض آب، برق، گاز و تلفن ممکن است همراه باشد از این رو بهتر است در متن اظهار نامه قید شود.

توصیه های نوشتاری فوق می تواند راهگشای خوبی در زمان نوشتن اظهار نامه باشد و توجه به آن و رعایت نکات مطرح شده باعث می شود تا برای مطالبه خود برگشتی درخواست نداشته باشید و کار مطالبه با سرعت مطلوب انجام شود.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید، متشکریم و امیدواریم که از خواندن مطالب آن بهره لازم و کافی را کسب کرده باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.