بایگانی برچسب برای: مالیات بردرآمد

اعسار از پرداخت مهریه

مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱

در قسمت  فصل چهارم از قانون مالیات بر درآمدهای مستقیم، قوانین مالیات بر درآمد مشاغل ذکر شده است . در تعریف کلی مالیات بر درآمد مشاغل باید گفت : « مالیات مشغول بر درآمد ، شامل اشخاص حقیقی است که مشغول به کار در مشاغل یا عناوین دیگر (البته به جز موا…