بایگانی برچسب برای: صلح نامه چیست؟

اقرارنامه

اقرارنامه چیست و تفاوت آن با صلح نامه را بدانیم

اقرارنامه از مواردی است که با صلح نامه متفاوت است ولی بسیاری از هموطنان به اشتباه میپندارند که یکی است در این مقاله به توضیح این دو مورد میپردازیم. تفاوت صلح نامه و اقرارنامه، یک تفاوت اساسی استدر واقع اقرار نامه یک سن…