بایگانی برچسب برای: دادخواست استرداد طلاها

استراد جهیزیه

استرداد جهیزیه و مراحل قانونی آن با سیاهه یا بدون آن، قبل و بعد از طلاق

باتوجه به این قانون گذار تعریفی از جهیزیه و جهاز زن ارائه نکرده است با توجه به عرف جامعه باید آن را تعریف کرد.جهیزیه مجموعه اموال منقولی است برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک که از سوی زن به منزل شوهر آورده می شود. آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایرا…