بایگانی برچسب برای: ثبت دادخواست طلاق

دادخواست طلاق به درخواست زوجه چگونه ثبت میشود؟

طلاق به درخواست زن از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و دعاوی حقوقی نیز مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به موجب دادخواست به عمل می آید.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است. یعنی قبل از فراگیر شدن ثبت الکترونیک دادخواست مقررات راجع به تقدیم دادخواست ا…